lørdag den 20. juli 2013

Forord til den fuldkomne Ordbog

Forord

Gennem mange Aar har Esperantisterne savnet den fuldkomne Ordbog fra Dansk til Esperanto.
   Et saadant Værk kræver en stor og uegennyttig Indsats i Form af Penge og Arbejde fra alle Sider.
   Det er os derfor en stor Glæde, at vi er blevet i Stand til at udsende dette Storværk, hvis Lige ikke findes i Danmark eller Norge.
   Det er ikke sket uden store Ofre, arbejdsmæssigt og økonomisk, og vi benytter Lejligheden til at takke alle, som har bidraget paa den ene eller anden Maade til at skaffe danske Esperantister 2. Del af "den Store".
   Især vil vi takke de fire Esperantister, der i Besiddelse af fremragende sproglige Kundskaber har skabt denne Ordbog.
   For at Ordbogen kan blive hver Esperantists Eje, er Prisen sat meget lavt. Ordbøger i samme Omfang i andre Sprog koster meget mere.
   Af Hensyn til de mange norske Købere af danske Ordbøger er talrige specielt norske Ord medtaget.
   Og hermed haaber vi at have opfyldt et længe næret Ønske, og at Bogen maa blive Esperantisterne til stor Nytte.

ESPERANTO FORLAGET "SEFO" I/S (1940)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar